สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

                   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสำคัญศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  ในโครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการทางไกลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ให้แก่คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  จำนวน 390 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. ที่เป็นระบบและมีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป  ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

5230582304218 Small

Comments are closed.