สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์ (กรรมการ กทพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ คปก. พร้อมด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและบุคลากรของ คปก. ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ในการนี้ รผก. (ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) คณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดกองข้อมูลข่าวสาร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก คปก. เพื่อนำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. รวมทั้งเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง พร้อมชมวีดีทัศน์ รับฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ กทพ. ซักถามปัญหาต่าง ๆ ณ ห้องบอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น   ซึ่ง ศ.ดร.กำชัยฯ ได้กล่าวขอบคุณและประทับใจในการต้อนรับของ กทพ. พร้อมแจ้งพิจารณาเห็นว่า กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)ฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

Comments are closed.