สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองทั้ง 2  แห่ง และเทศบาลตำบลในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

5211f4cde2889 Medium

Comments are closed.