สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

        เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  โดยมี นายสุโข  อุบลทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๖๐๒ อาคาร ๒ ชั้น ๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  รวมทั้ง นำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สผ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
Img27522015 08 1755d16413ea65d Crop

Comments are closed.