สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2556  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

523060b1722c8 Small

Comments are closed.