สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นางลาวัลย์  ดวงวิชัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปผู้ชำนาญการ  เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และพนักงานกองข้อมูลข่าวสาร ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   รวมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Comments are closed.