สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายทวีป  วุฒิบาทุกาจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ในการนี้ นางกุลกัญญา  ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างกว้างขวางตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.  ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ที่ได้มาตรฐาน สามารถบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และสำนักงานสลากฯ มีความยินดีที่ได้มารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ในครั้งนี้บรรยายและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ในครั้งนี้           

Comments are closed.