สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

                 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ  พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้เแก่นิติกรระดับชำนาญการพิเศษ – นิติกรระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 81 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ความเห็นด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายให้กับสมาชิกรัฐสภา สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสุโขทัย

12014 06 1053966bc77f923 Small

Comments are closed.