สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            วันนี้ (26 พฤษภาคม 2557)  เวลา 14.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดยมี พันเอก  คงชีพ  ต้นตระวานิชย์  รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ  ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)  โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  รวมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

S 120996042014 05 2653830825a38b8 Medium

Comments are closed.