องค์การคลังสินค้า

        วันนี้ (5 สิงหาคม 2557) เวลา 14.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์โดยมี  นางภัทรนิษฐ์   ทิพยธรรมรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้   นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 ชั้น 3   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูล   ข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้    เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้ง นำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

42014 08 0553e0a6b8cd194 Medium(1)

 

Comments are closed.