องค์การจัดการน้ำเสีย

            วันนี้ (26 มีนาคม 2557) เวลา 10.00-12.00 น. นายอัยยณัฐ  ถินอภัย  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์  เขียดเดช  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี และกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และ การดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จาก องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน โดยมี นายสุชัย เจนพจนารถ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นหัวหน้าคณะฯ  ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) เนื่องจากองค์การจัดการน้ำเสียได้พิจารณาเห็นว่าการทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่ได้มาตรฐานประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาได้รับรางวัลดีเยี่ยม (โล่เกียรติยศ) ในการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ และรางวัลหน่วยงานต้นแบบในกรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมให้การดำนินงานองค์กรเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลองค์กรอันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศที่มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
62014 03 2753341449c44e5 Crop

Comments are closed.