องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

  วันนี้ (16 กรกฎาคม 2557) เวลา 14.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยโดยมี นายธนดิษฐ์  พวงเข็มขาว เป็นหัวหน้าคณะฯ  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และพนักงานกองข้อมูลข่าวสาร ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   รวมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การตลาด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

12014 07 2453d0c9587c346 Medium

Comments are closed.