องค์การตลาด

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ในโครงการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำ 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  จำนวน 74 คน ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี

DSC015432014 08 2153f5c1e5e4877 Medium

Comments are closed.