องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วันนี้  (29 กรกฎาคม 2557)   เวลา 09.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้ นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

12014 07 2953d749318e538 Small(1)

Comments are closed.