อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง) รุ่นที่ 1

       วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 และ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากร ณ ห้อประชุม 213 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.