อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (สำนักตรวจสอบภายใน)

เมื่ีอวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภายใน กทพ. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายสมชาย  สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหภาพ ชั้น 4 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนกงานใหญ่ (จตุจักร)

Comments are closed.