อบรมทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ ให้แก่ หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รุ่นที่ 1

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2567) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT ทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทักษะการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544           ให้แก่หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (หพ.) ในสังกัดฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง รุ่นที่ 1 จำนวน 253 คน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 4 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

Comments are closed.