อบรมระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ กทพ. (กองวางแผนปฏิบัติการ)

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Tranning : OJT เรื่องระบบทะเบียนสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับของ กทพ. เป็นการเฉพาะให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกองวางแผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับของ กทพ.  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายสมชาย  สินสกลวัฒน์  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และนายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมกองวางแผนปฏิบัติการ ชั้น 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนอโศก-ดินแดง

 

Comments are closed.