เกียรติประวัติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
– รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงาน กพร.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
– รางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรางวัลความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด CSR Roadmap for ASEAN จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย- รางวัล Prime Minister’s Road Safety Award ๒๐๑๓
– รางวัลผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน สมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี
– รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลงานวิชาการ ประเภทงานวิจัย การพัฒนาและบูรณาการระบบ ITS บนทางพิเศษภายใต้ ITS Center
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
– รางวัลดีเยี่ยม แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประเภททั่วไป (แผนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กทพ.) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
– รางวัลหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
– รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี “หน่วยงานดีเด่นด้านร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
– รางวัลเกียรติบัตร “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี” จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
– รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ครั้งที่ ๓ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
– รางวัลดีเด่น Thailand Energy Award ๒๐๐๕ ประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
– รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ไทยเว็บมาสเตอร์อวอร์ด ๒๐๐๔ จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
– รางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.