เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กฏบัตร

6 กันยายน, 2021

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

Post Views: 199
31 พฤษภาคม, 2021

กฎบัตรด้านบริการ และคู่มือการให้บริการ ณ จุดสัมผัสบริการ

Post Views: 140
19 ธันวาคม, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ (GRC)

Post Views: 116
17 กันยายน, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Post Views: 95
21 มกราคม, 2020

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Post Views: 71
10 ตุลาคม, 2019

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Post Views: 83
19 มิถุนายน, 2019

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Post Views: 100
แชร์