เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กฎบัตร

1 ธันวาคม, 2021

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

Post Views: 458
2 พฤศจิกายน, 2021

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Post Views: 209
31 พฤษภาคม, 2021

กฎบัตรด้านบริการ และคู่มือการให้บริการ ณ จุดสัมผัสบริการ

Post Views: 324
19 ธันวาคม, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ (GRC)

Post Views: 231
17 กันยายน, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Post Views: 230
21 มกราคม, 2020

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Post Views: 165
19 มิถุนายน, 2019

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Post Views: 236
แชร์