เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กฏบัตร

31 พฤษภาคม, 2021

กฎบัตรด้านบริการ และคู่มือการให้บริการ ณ จุดสัมผัสบริการ

Post Views: 36
19 ธันวาคม, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ (GRC)

Post Views: 70
19 ธันวาคม, 2020

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

Post Views: 107
17 กันยายน, 2020

กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Post Views: 51
21 มกราคม, 2020

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Post Views: 33
10 ตุลาคม, 2019

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Post Views: 49
19 มิถุนายน, 2019

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Post Views: 68
แชร์