เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ

การขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่ของการเคหะฯ

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกเวนคืน ในกรณีต้องหาที่อยู่ใหม่ การทางพิเศษฯ จะประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบว่า การเคหะแห่งชาติมีโครงการเคหะชุมชนในพื้นที่บริเวณใด และการทางพิเศษฯจะแจ้งให้ผู้ถูกเวนคืน พิจารณาจับจองกับการเคหะแห่งชาติต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯโทร. ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๕๕๘๐-๘๒