เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออกผ่านเขตทางพิเศษ

ข้อมูล โดย กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน