เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

รายละเอียดและขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์การให้เช่าพื้นที่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระกิจในการดำเนินโครงการระบบทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างระบบทางด่วนเมื่อแล้วเสร็จเปิดใช้บริการแล้วจะมี พื้นที่ใต้ทางด่วน และอยู่ในความดูแลของ กทพ. ซึ่งปัจจุบัน กทพ. ได้นำพื้นที่ใต้ทางด่วนบางส่วนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เช่น การจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน เป็นต้น และพื้นที่บางส่วน กทพ. มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปเช่าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการดูแลรักษาพื้นที่จากการบุกรุกและเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางพิเศษ

๒. ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

(๑) ยื่นคำร้องขอเช่าพื้นที่

– ในเขตทางพิเศษศรีรัช และอุดรรัถยา ให้ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑
เลขที่ ๒๓๘/๑-๖ (อาคาร ๘) ถนนอโศก – ดินแดงแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
โทร. ๐๒-๒๔๘ ๖๔๘๐ โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๙๓๙๐

– ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ฉลองรัช และบูรพาวิถี ให้ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและ
รักษาเขตทาง ๒ เลขที่ ๒๓๘/๑-๖ (อาคาร ๓) ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ โทร. ๐๒-๒๔๘-๖๔๙๑ โทรสาร ๐๒-๒๔๘-๖๔๙๒

(๒) หลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องขอเช่า คือ

บุคคลธรรมดา
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. ภาพถ่ายพร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
๔. ใบเสนอราคาค่าเช่า (ในกรณีมีผู้ขอเช่าพื้นที่เดียวกันตั้งเเต่ ๒ รายขึ้นไป)

นิติบุคคล
๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
๕. ภาพถ่ายพร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
๖. ใบเสนอราคาค่าเช่า (ในกรณีมีผู้ขอเช่าพื้นที่เดียวกันตั้งเเต่ ๒ รายขึ้นไป)

(๓) วัตถุประสงค์การขอเช่า
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๓.๑) วัตถุประสงค์การเช่าที่จะพิจารณาอนุญาตให้เช่าได้
(๑) การเช่าเพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือประโยชน์ของประชาชน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
(๒) การเช่าเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา เฉพาะบริเวณหน้าด่านหรือหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเท่านั้น
(๓) การเช่าเพื่อเปิดทางเข้า-ออก สำหรับที่อยู่อาศัย/เพื่อประกอบธุรกิจ
(๔) การเช่าเพื่อจอดรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อรับส่งผู้โดยสาร
(๕) การเช่าเพื่อวางวัสดุก่อสร้างหรือทำเป็นสำนักงานสนามตามสัญญาจ้างที่ทำไว้กับ กทพ. หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) การเช่าเพื่อดูแลรักษา จัดทำเป็นสวนหย่อม และลานกีฬา
(๗) การเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำทาง
(๘) การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณามีกำหนดระยะเวลาสั้นๆ
(๙) การให้เช่าหรือพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย

หมายเหตุ วัตถุประสงค์การขอเช่าข้อ (๑)-(๙)จะพิจารณาให้เช่าเป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ ปี

๓.๒) วัตถุประสงค์การเช่าที่ไม่อนุญาตให้เช่า คือ การให้เช่าเพื่อประกอบการในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลในเอกสารนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ “การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ พรรคการเมือง หรือเอกชน ที่สนใจเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แจกสิ่งของตัวอย่างสินค้า หรือแผ่นพับโฆษณา ฯลฯ โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การเช่า ดังนี้

ก. คุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาต คือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ พรรคการเมือง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ข. เงื่อนไขในการขออนุญาต
๑) ผู้ยื่นขออนุญาตต้องยื่นคำขอเช่าพื้นที่ ตามแบบที่ กทพ. กำหนด โดยแจ้งวัตถุประสงค์ระบุประเภท และจำนวนสิ่งของที่จะทำการแจก ช่วงวัน/ระยะเวลา ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พร้อมทั้งแนบตัวอย่างและภาพถ่ายสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ รวมทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ที่จะทำการแจก และรายชื่อผู้ควบคุมการแจกแต่ละครั้ง ซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนด่านที่จะขออนุญาตแจก
๒) ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งค่าประกันความเสียหายต่อ เจ้าหน้าที่ของ กทพ. พร้อมกับยื่นคำขอเช่าพื้นที่ตามข้อ ๑) เมื่อผู้ขอเช่าพื้นที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้เช่าพื้นที่จาก กทพ. แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่สามารถเข้าไปแจกสิ่งของ ตัวอย่างสินค้า หรือแผ่นพับโฆษณา ภายในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ขอได้ หากผู้ขอเช่าพื้นที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอเช่า พื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ และผู้ขอเช่าพื้นที่ยินยอมให้ กทพ. ริบมัดจำค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวไว้ทั้งหมด โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่ กทพ. ไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่ ให้ถือว่าคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผล และ กทพ. จะคืนให้แก่ผู้ขอเช่าพื้นที่ โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมีหนังสือขอคืนเงินมัดจำภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่จาก กทพ.
๓) ตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย หรือไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาล และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กทพ.
๔) จำนวนตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ ที่จะแจกในแต่ละครั้ง หากมีจำนวนมากกว่า 1หน่วยให้บรรจุอยู่ในซองเดียวกัน
๕) ซองซึ่งบรรจุตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ จะต้องเป็นสิ่งที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถแจกได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็ว
๖) การจัดทำซองบรรจุตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ รวมถึงการจัดหาผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณาบนสิ่งของที่จะแจก ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด
๗) ห้ามแจกสินค้าประเภทบุหรี่ หรือเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิด
๘) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องจัดหาผู้ที่จะทำการแจกตัวอย่างสินค้า / แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ ให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษเอง โดยยื่นประจำที่ด้านหลังตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือจุดที่กทพ. กำหนดหรือเห็นชอบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด
๙) ผู้แจกสิ่งของฯ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องจัดส่งรูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ที่ทำการแจกให้ กทพ. พิจารณา โดยแนบมาพร้อมกับคำขอเช่าพื้นที่
๑๐) ห้ามผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือตัวแทน หรือผู้แจกสิ่งของฯ สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด และห้ามพูดคุยหยอกล้อกับผู้แจกสิ่งของฯ ด้วยกัน หรือผู้ใช้บริการทางพิเศษรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของ กทพ.
๑๑) ห้ามผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือตัวแทน หรือผู้แจกสิ่งของ พกพาอาวุธ หรือของมีคม หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ของ กทพ.
๑๒) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กทพ. และบุคคลอื่น ในทุกกรณีที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือผู้ควบคุมหรือผู้ทำการแจก ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ก็ตาม
๑๓) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแจกแต่ละครั้งให้ กทพ. ทราบโดยแนบมาพร้อมกับคำขอเช่าพื้นที่

ค. อัตราค่าเช่า เงื่อนไขการชำระเงิน และการเข้าใช้พื้นที่

๑) กทพ. คิดอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำหรับการแจกสินค้า ตัวอย่าง/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่เป็นด่านฯ ขนาดใหญ่ อัตราครั้งละไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท/ด่าน/วัน และกรณีที่เป็นด่านฯ ขนาดเล็ก อัตราครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท/ด่าน/วัน และด่านที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้เช่า

 

กทพ . ได้กำหนดด่านฯ ขนาดใหญ่ ตามสายทางพิเศษ ประกอบด้วย

ทางพิเศษ จำนวน ( ด่าน )  ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ  ดินแดง
ด่านฯ บางนา
ด่านฯ ดาวคะนอง
ด่านฯ สุขสวัสดิ์
ทางพิเศษศรีรัช ด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า)
ด่านฯ อโศก ๓
ด่านฯ อโศก ๔
ด่านฯ ศรีนครินทร์
ทางพิเศษฉลองรัช ด่านฯ รามอินทรา
ด่านฯ โยธินพัฒนา
ด่านฯ จตุโชติ
ทางพิเศษอุดรรัถยา ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)
ทางพิเศษบูรพาวิถี ด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า)
ด่านฯ บางนา กม .๖ (ขาเข้า)
ด่านฯ บางนา กม .๖ (ขาออก)
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด่านฯ บางขุนเทียน ๑
ด่านฯ บางนา กม .๖ (ขาออก)
ด่านฯ บางแก้ว ๑
ด่านฯ บางแก้ว ๒
ด่านฯ บางแก้ว ๓
รวม ๒๑ ด่าน
กทพ. ได้กำหนดด่านที่ไม่พิจารณาให้เช่าแจกสินค้า ฯลฯ
ทางพิเศษ จำนวน ( ด่าน )  ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ พระราม ๔ (๑)
ด่านฯ สุขุมวิท
ทางพิเศษศรีรัช ด่านฯ ยมราช
ด่านฯ คลองประปา (ขาเข้า)
ด่านฯ คลองประปา (ขาออก)
รวม ด่าน

 

๒) เมื่อ กทพ. พิจารณาอนุมัติการเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมาติดต่อที่กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อชำระเงินค่าเช่าพื้นที่เพิ่มให้ครบตามจำนวน ค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งชำระค่าหลักประกันความเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท
๓) ในวันกำหนดแจกสิ่งของผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องนำสำเนาคำขอเช่าพื้นที่ ตัวอย่างสิ่งของฯ ที่จะแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ แบบเครื่องแต่งกายของผู้แจกสิ่งของฯ และรายชื่อผู้ควบคุมการแจก พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินไปติดต่อ ณ อาคารที่ทำการด่านฯ ทุกด่าน ที่ได้แสดงความจำนงไว้ก่อนถึง กำหนดเวลาเข้าใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง

ง. วันเวลาในการอนุญาตในการอนุญาต
๑) วันวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่าง ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ ให้แจกระหว่างเวลา๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๒) กทพ. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่แจกสิ่งของฯ ได้ทันทีที่ กทพ. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขอเช่าพื้นที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กทพ.ไม่ได้ทั้งสิ้น

จ. หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่ ในวัน/เวลา/ด่านฯ เดียวกัน มากกว่า ๑ ราย ผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันกัน โดย กทพ. จะพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก่อนผลการพิจารณาของ กทพ. ให้ถือเป็นข้อยุติ และ กทพ. จะไม่รับพิจารณาข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๒) ผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน กทพ. จะไม่รับพิจารณาคำขอเช่าพื้นที่ของผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่รายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กทพ. เท่านั้น
๓) กรณีที่ กทพ. อยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติการเช่าพื้นที่ให้ผู้ขอเช่ารายหนึ่งรายใดอยู่ และมีผู้ขอเช่ารายอื่นแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ในวัน/เวลา/ด่านฯ เดียวกัน มาในขณะที่ กทพ. กำลังพิจารณาการเช่าพื้นที่ของผู้ขอเช่ารายแรกอยู่ กทพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอเช่าของผู้ขอเช่ารายอื่น จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา

คำขอเช่าพื้นที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อทำการแจกสิ่งของตัวอย่างสินค้าหรือแผ่นพับโฆษณา (ดาวน์โหลด)
คำขอเช่าพื้นที่นี้ทำขึ้น ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่…………เดือน……………….…….………พ.ศ..……………………………….………………………………………………สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …………………….ถนน………………………………..แขวง/ตำบล……………………………..เขต/อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………… โดย……………………………………………………ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน…………………….……………………………ตาม หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่……………..………………………………….
เมื่อวันที่…………. เดือน…………………………พ.ศ……………ซึ่งต่อไปในคำขอเช่าพื้นที่นี้เรียกว่า “ผู้ขอเช่าพื้นที่” โดยผู้ขอเช่าพื้นที่มีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง พิเศษของการทางพิเศษแห่ง-ประเทศไทย (กทพ.) เพื่อทำการแจกสิ่งของตัวอย่างสินค้าหรือแผ่นพับโฆษณา (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมคำขอเช่าฯ ฉบับนี้) จำนวนทั้งสิ้น…………………….ด่าน คือ
๑) ด่าน……………………………………………..
๒) ด่าน…………………..……..……………………………….
๓) ด่าน………………..………..……………………………….
๔) ด่าน..………………………..……………………………….
๕) ด่าน..………………………..……………………………….
ฯลฯ
ระหว่าง วันที่…………………………………. ถึงวันที่……………………..…………. เวลา…………..….น. ถึงเวลา………………………….น. โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทพ. กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ขอเช่าพื้นที่ตกลงชำระค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ กทพ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ……………………..บาท
(………………………………………………..) และวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทพ. กำหนด เป็นจำนวนเงิน…………………..บาท (…………………………………………….)
ในวันยื่นคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้ ผู้ขอเช่าพื้นที่ได้วางมัดจำค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ กทพ.
เป็น เงินจำนวน……………….….บาท (………………………………………………………………………….) และหาก กทพ. อนุมัติการเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าพื้นที่ที่ผู้ขอ เช่าพื้นที่จะต้องชำระให้แก่ กทพ. ตามวรรคแรก
เมื่อผู้ขอเช่าพื้นที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้เช่าพื้นที่จาก กทพ. แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมาชำระค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งวางหลักประกันตามวรรคแรกให้แก่ กทพ. ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ กทพ. กำหนด หากผู้ขอเช่าพื้นที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอเช่า พื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ และผู้ขอเช่าพื้นที่ยินยอมให้ กทพ. ริบมัดจำค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวไว้ทั้งหมดโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ในวันกำหนดแจกสิ่งของ ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องนำสำเนาคำขอเช่าพื้นที่ ตัวอย่างสิ่งของฯ ที่จะแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสำเนาใบเสร็จรับเงินไปติดต่อ ณ อาคารที่ทำการด่านฯ ทุกด่านที่ได้แสดงความจำนงไว้ก่อนถึงกำหนดเวลาเข้าใช้พื้นที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่ กทพ. ไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่ ให้ถือว่าคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผล และ กทพ. จะคืนเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขอเช่าพื้นที่ โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมีหนังสือขอคืนเงินมัดจำภายใน ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่จาก กทพ.
ข้อ ๒. คำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้จะมีผลผูกพันให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตาม ต่อเมื่อ กทพ. ได้มีการอนุมัติการขอเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้แล้ว และผู้ขอเช่าพื้นที่ได้ชำระค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งวางหลักประกัน และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว