เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข้อมูลโครงการทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข้อมูลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ขณะนี้ พ.ร.ฏ. กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ดังนี้

– แนวสายทางตาม พ.ร.ฎ. มีระยะทางประมาณ ๑๖.๗ กม. โดยใช้พื้นที่เขตทางรถไฟสายใต้เป็นส่วนใหญ่(สำหรับ Main Line ของทางพิเศษ) ใช้พื้นที่เอกชนเป็นส่วนน้อย (เป็นทางขึ้น – ลงและทางแยกขึ้นต่างระดับ)

– ผ่านเขตท้องที่ กทม. ๖ เขตท้องที่

– ฝั่งตะวันตก (ทวีวัฒนา ,ตลิ่งชัน ,บางกอกน้อย และเขตบางพลัด) และรวมท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
– ฝั่งตะวันออก (บางซื่อ ,จตุจักร)

– แนวสายทางเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษก (บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสวนผัก ถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปยังสะพานพระราม ๖ ข้ามน้ำเจ้าพระยาไปยังบางซื่อและไปเชื่อมต่อทางด่วนชั้นที่ ๒ ที่บริเวณหมดชิต ๒ เขตจตุจักร

– ลักษณะทางด่วน

– เขตทางด่วนมีความกว้างประมาณ ๓๐ เมตร แบ่งออกเป็น ๖ ช่วงจราจร(ไป ๓ ช่องจราจร กลับ ๓ ช่องจราจร กว้างช่องละประมาณ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง ๑.๕๐ เมตรไหล่ทางด้านใน ๐.๕๐ เมตร)
– เขตทางด่วนขึ้น – ลง (Main Line + Ramp) กว้างประมาณ ๔๐ – ๔๕ เมตร เฉพาะ Ramp กว้างประมาณ ๑๐ เมตร (๒ ช่องจราจร) ทางแยกต่างระดับ (Interchange กว้างประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร)
– มีทางแยกต่างระดับ ๓ บริเวณ / ทางขึ้น – ลง ๖ บริเวณ ประกอบด้วย
– ทางแยกต่างระดับกาญจนาภิเษก ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี และ ทางแยกต่างระดับศรีรัช
– ทางขึ้น – ลงกาญจนาภิเษก ทางขึ้น – ลงราชพฤกษ์ ทางขึ้น – ลงบางบำหรุ ทางขึ้น – ลงจรัญสนิทวงศ์ ทางขึ้น – ลงพระราม ๖ และทางขึ้น – ลงกำแพงเพชร
– พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ๔๗๗ ไร่ (๓๖๔ + ๑๑๓ ไร่) แยกเป็น
– พื้นที่ของ รฟท. (เจรจาตกลง) ประมาณ ๓๖๔ ไร่ แบ่งเป็น
– ที่ดินที่อยู่ในเขค Main Line (เขตทางเดิมของการรถไฟฯ) จำนวน ๒๖๔ ไร่
– ที่ดินนอกเขต Main Line (ส่วนที่มีโฉนดของ รฟท.) จำนวน ๑๐๐ ไร่ (๓๗ แปลง)
– พื้นที่เอกชนที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑๑๓ ไร่ (๖๒๙ แปลง)
– สิ่งปลูกสร้างโดยประมาณ ๘๕๒ หลัง ดังนี้
– สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต Main Line (เขตทางเดิมของการรถไฟฯ) จำนวน ๑๗๘ หลัง
– สิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกเขต Main Line (ส่วนที่มีโฉนดของ รฟท.) จำนวน ๑๕๗ หลัง
– สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนพื้นที่เอกชนที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน ๕๑๗ หลัง
– แผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
งานกรรมสิทธิ์ที่ดินใช้ระยะเวลารวม ๒๕ เดือน นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินใช้บังคับ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำหรับการส่งมอบพื้นที่คาดว่าจพส่งมอบพื้นที่หลังแรกได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
– วงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ตั้งไว้ ๙๙,๕๖๔ ล้านบาท แยกเป็น
– เอกชน (เวนคืน) ๖,๔๙๖.๗๙ ล้านบาท
– รฟท.
– ที่ดิน ๒,๐๗๔.๔๒ ล้านบาท
– สิ่งปลูกสร้าง ๙๙๒.๘๐ ล้านบาท
(มูลค่าลงทุนโครงการรวม ๒๗,๐๒๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง ๑๗,๑๓๗ ล้านบาท / ค่ากรรมสิทธิ์ ๙,๕๖๔ ล้านบาท ค่าทบทวนแบบและค่าควบคุมงาน ๓๒๑ ล้านบาท)
วันที่แก้ไขข้อมูล : ๑ เมษายน ๒๕๕๕