เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถานที่ที่มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ