เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาด รูปแบบหรือลักษณะของพื้นที่ที่เปิดทางเข้า-ออกผ่านเขตทางพิเศษ