เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรอบและเงื่อนไขในการยื่นขอเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษ