เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งใดกับทางหรือถนนที่ กทพ. จัดทำขึ้น

ข้อมูล โดย กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน