เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ กทพ.

25 มกราคม, 2021

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันยาเสพติด และกำหนดโทษ

Post Views: 36
25 มกราคม, 2021

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Post Views: 29
25 มกราคม, 2021

ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Post Views: 34
25 มกราคม, 2021

ประกาศ กทพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดี ความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบเปิด

Post Views: 30
25 มกราคม, 2021

ข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน ปี ๒๕๖๐

Post Views: 39
25 มกราคม, 2021

ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๒

Post Views: 23
25 มกราคม, 2021

ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วย การให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

Post Views: 19
แชร์