เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ กทพ.

06/11/2023

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2566

Post Views: 51
06/11/2023

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษฉลองรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2566

Post Views: 26
06/11/2023

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2566

Post Views: 19
23/05/2023

ร่างระเบียบหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเกี่ยวกับการจัดช่องทางเดินรถฯ พ.ศ. 2566

Post Views: 98
23/05/2023

ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ M-Flow พ.ศ. 2566

Post Views: 40
03/04/2023

ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

Post Views: 53
03/04/2023

ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Whistleblowing Policy)

Post Views: 51
29/09/2022

ประกาศ กทพ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองฯ พ.ศ. 2565

Post Views: 138
25/04/2022

ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Post Views: 201