การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND