วัฒนธรรมองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย SMART

Service Excellence : การบริการที่เป็นเลิศ

การบริการด้วยการเอาใจใส่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง มีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ร่วมงานภายในองค์กร รวมถึงการเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Move toward Innovation : การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเสนอสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการ และแนวทางการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติจริงได้

Able to work with Digital Solution : ความสามารถทำงานโดยใช้ดิจิทัลโซลูชั่น

การพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ และมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Ready to Change with Teamwork : ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานเป็นทีม

ร่วมผนึกกำลังและความสามารถ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการทำงานที่สอดประสานร่วมมือกันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

Transparency : ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ วัฒนธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ กทพ. ด้วยความเต็มใจ