วัฒนธรรมองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย SMILE

Service – minded  : มีจิตใจรักบริการ

ความมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อประสานงานหรือผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจความพึงพอใจและมีการประสานงานที่ดีระหว่างกัน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

Mutuality  : การทำงานเป็นทีม

ให้ความเคารพ ยอมรับและปฏิบัติตามมติของส่วนรวมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ประสานสัมพันธ์ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Integrity  : ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

การปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณในการทำงานอีกทั้งมีพฤติกรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

Loyalty & Engagement : ความรักและผูกพันต่อองค์กร

ความสามารถในการทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอตลอดจนนำความรู้นั้นมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเอง ของหน่วยงานและขององค์กรโดยรวม

Endeavour   : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนและองค์กร

ความสามารถในการทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนนำความรู้นั้นมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเอง ของหน่วยงานและขององค์กรโดยรวม

แชร์