ประวัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราช-บัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบันนี้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ ดังนี้
๑.) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ
๒.) ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.
ทั้งนี้ “ทางพิเศษ” มีคำจำกัดความตามกฎหมายว่า หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำกำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือ สิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทาง เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

ลําดับความเป็นมา

ทำเนียบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ.

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
* ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
* ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นายณรงค์ เขียดเดช

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
***๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้นายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ***

นายอัยยณัฐ ถินอภัย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๒
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พันโททวีสิน รักกตัญญู

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นายเผชิญ ไพโรจน์ศักดิ์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๐
๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

นายปรีชา ศรีทองสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๙
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๘

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๗

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๖

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๕

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๔

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๓

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๒

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑

รางวัลเกียรติยศของ กทพ.

23 ธันวาคม, 2020

กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

27 ธันวาคม, 2019

กทพ. รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

14 พฤษภาคม, 2019

กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

16 ธันวาคม, 2016

กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง ๔ ปีซ้อน

14 ธันวาคม, 2016

กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙

15 ธันวาคม, 2015

กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ๓ ปีซ้อน

25 พฤศจิกายน, 2015

ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

25 พฤศจิกายน, 2015

ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

18 กันยายน, 2015

กทพ. ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า กทพ. เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย (ดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผล)

แชร์