ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. / วิสัยทัศน์และภารกิจ

ทิศทางองค์การ (Direction)

icon-text-02.png

 

ทิศทางที่ กทพ. มุ่งจะไปให้ถึง คือ การเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ดังนี้

icon-text-03.png
strategic-01

วิสัยทัศน์ของ กทพ. (Vision)

icon-text-02.png

มุ่งมั่น พัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี
มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

icon-text-03.png

ภารกิจองค์การ (Mission)

๑. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

เป้าประสงค์องค์การ (Corporate Goal)

– ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
– การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
– ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
– เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
– มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ค่านิยมของ กทพ. (Value)

icon-text-02.png

บริการเป็นเลิศ พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใสสะอาด

icon-text-03.png
แชร์