ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. / วิสัยทัศน์และภารกิจ

ทิศทางองค์การ (Direction)

icon-text-02.png

 

ทิศทางที่ กทพ. มุ่งจะไปให้ถึง คือ การเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ดังนี้

icon-text-03.png
strategic-01

วิสัยทัศน์ของ กทพ. (Vision)

icon-text-02.png

องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(Innovation for better drive and better life)

icon-text-03.png

ภารกิจองค์การ (Mission)

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

เป้าประสงค์องค์การ (Corporate Goal)

– ระบบ ITS ในการใช้งานบนทางพิเศษ
– มีระบบที่ยืดหยุ่น (Fully Resilience) สามารถรองรับการจัดการกับการเชื่อมต่อกับทางพิเศษในทุกสายงานและทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– การขยายโครงข่ายครอบคลุมและทันเวลา
– การบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
– การเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจเชิงพาณิชย์
– อัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (Asset Utilization Rate)
– ภาพลักษณ์และความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
– การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management)
– เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับธุรกิจและบริการด้วยความมั่นคงปลอดภัย
– นวัตกรรมในการส่งสริมการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
– ยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

SO1 ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
SO2 เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์
SO3 สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
SO4 พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงของระบบโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมนวัตกรรมการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพลิกโฉมการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมของ กทพ. (Value)

icon-text-02.png

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใสสะอาด

icon-text-03.png