มุ่งมั่น พัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี
มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่น”

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายามอดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

“พัฒนาทางพิเศษ”

– พัฒนาปรับปรุงทางพิเศษปัจจุบันให้มีมาตรฐาน  ที่ดียิ่งขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการ  เดินทางให้กับผู้ใช้บริการ

– ขยายโครงข่ายทางพิเศษโดยการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่

“เพื่อให้บริการที่ดี”

พัฒนาระบบการให้บริการ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร ระบบกู้ภัย และระบบข้อมูลข่าวสารจราจรให้ดียิ่งขึ้น

“มีความคุ้มค่า”

คุ้มค่าโดยประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดน้ำมันและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

“สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย”

กทพ. จะให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ให้เดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มเข้าใช้บริการบนทางพิเศษและตลอดเส้นทางการเดินทาง

“อย่างยั่งยืน”

กทพ. จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกด้วยความเป็นธรรม พร้อมการบริหารจัดการผลประกอบการควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

แชร์