ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก กทพ.

ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก กทพ.

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าด้วยกัน

การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาคารศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. จะเปิดให้บริการทั้งหมด ๒ แห่ง ได้แก่ อาคาร ๑ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และอาคาร ๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่งเปิดให้บริการตามภารกิจของแต่ละศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ครบถ้วน รวดเร็วและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

 

Comments are closed.