การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.