แนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ

       ✨วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT แนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ได้รับมอบหมายความไว้วางใจ ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความพร้อม ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนงานสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในการนี้ กกด. สผว. และ กรค. ฝสท. จึงได้บูรณาการร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)

Comments are closed.