เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)