project โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กทพ. กับบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC)