project โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2 (งามวงศ์วาน-พระราม9) ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1