โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

โครงการที่อยู่ในแผนงาน

1โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นใหนกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ ๒ และทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสุขสวัสดิ์-ดาวคะนอง และสะพานพระราม ๙ ซึ่งให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี โดยโครงการสามารถใช้เป็นเส้นทางทดแทนในขณะที่สะพานพระราม ๙ ปิดทำการซ่อมบำรุงใหญ่ อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ของกรมทางหลวง บริเวณ กม. ๑๓+๐๐๐ ของถนนพระรามที่ ๒ ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๓ ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ ๒ มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ ๓ ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช สำหรับช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด ๘ ช่องจราจรขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม ๙ โดยมีทางขึ้น-ลง จำนวน ๗ แห่ง และมีทางแยกต่างระดับจำนวน ๑ แห่ง ระยะทางรวม ๑๘.๗ กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
2โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนทดแทนตอน N1
มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช ลดการคับคั่งของการจราจรบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้เป็นโครงข่ายในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) อย่างสมบูรณ์

แนวสายทางโครงการ ประกอบด้วยทางพิเศษ ๒ ส่วนคือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และ ส่วนทดแทนตอน N1 โดยมีรายละเอียดแนวสายทาง ดังนี้
ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก มีจุดเริ่มต้นประมาณ กม. ๑+๐๐๐ ของ ถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๒ ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ ข้ามคลองบางบัว ผ่านแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจและมีจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก ระยะทาง ๑๑.๓ กม. โดยแนวสายทางของโครงการตอน N2 มีแนวซ้อนทับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)
ส่วนทดแทนตอน N1 มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (Missing link) ที่บริเวณทางแยกต่างระดับรัชวิภา เป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๒ ช่องจราจร) มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวขวาบริเวณสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปตามแนวถนนเลียบคลองบางเขน ข้ามถนนพหลโยธิน ไปตามแนวคลองบางบัว เข้าสู่แนวถนนผลาสินธุ์ ไปจนถึงถนนประเสริฐมนูกิจ และเชื่อมต่อกับทางพิเศษตอน N2 ระยะทาง ๗.๓ กม.

สถานะปัจจุบัน
- ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- ตอน N1 อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนสายทางและรูปแบบโครงการ
3โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (Missing Link)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) กับแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้โครงข่ายทางพิเศษมีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์มากขึ้น บรรเทาปัญหาความคับคั่งของการจราจรบนทางพิเศษและการจราจรติดขัดของถนนระดับพื้นดิน รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินในอนาคต โดยโครงการสามารถเชื่อมโยงกับระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และส่วนทดแทนตอน N1 นอกจากนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกเพื่อขึ้นเหนือไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองโดยใช้ทางยกระดับอุตราภิมุขได้

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากบริเวณทางแยกต่างระดับรัชวิภา โดยจะเป็นทางแยกต่างระดับแบบ System Interchange โครงสร้างจะวิ่งลอดใต้ทางยกระดับอุตราภิมุข ไปตามแนวถนนกำแพงเพชร ๒ ลอดใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ยกข้ามทางพิเศษศรีรัช โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง คลองเปรมประชากร โดยมีจุดสิ้นสุดเชื่อมกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร (๒ ช่องจราจรต่อทิศทาง) สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางจะอยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบันการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ดำเนินการร่วมลงทุนโครงการ
4โครงการพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๙ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง ซึ่งทางหลวงดังกล่าวมีขนาด ๒ ช่องจราจร เขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหนักและยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีปริมาณจราจรสูงตลอดวัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มมาตรฐานแนวเส้นทางให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหาดป่าตอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

แนวสายทางโครงการเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา (ถนนผังเมืองรวมสาย ก) ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ ๒ ช่องจราจรต่อทิศทางและรถจักรยานยนต์ ๒ ช่องจราจรต่อทิศทาง) ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง ๐.๙ กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง ๑.๘๕ กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง ๑.๒๓ กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๙ ระยะทางรวม ๓.๙๘ กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้
5โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืนแนวสายทางมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อออกจากจุดสิ้นสุดแนวทางพิเศษบูรพาวิถี (ปัจจุบัน) กม. ๕๔+๔๙๓ เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๓ ช่องจราจร) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนเทพรัตน และเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีทางขึ้น-ลงของโครงการเชื่อมกับทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ระยะทางประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
คลิกอ่านรายละเอียด
6โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพโดยการอำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Terminal) และพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของท่าเรือกรุงเทพ เป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๒ ช่องจราจร) ไปตามแนว่เกาะกลางของถนนภายในท่าเรือกรุงเทพ โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีในด้านทิศตะวันออก และทางพิเศษฉลองรัชในด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
7โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็น การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

แนวสายทางมีจุดเริ่มจากทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวสายทางเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๓ ช่องจราจร) ไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. ๒๒+๕๐๐ และตัดผ่านทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ตัดถนนรังสิต-นครนายก ที่บริเวณ กม. ๕๙+๘๐๐ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม. ๑๑๖+๐๐๐ ตัดข้ามและเลียบไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ (บางปะอิน-นครราชสีมา) ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๒) ด้านตะวันออก เข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณ กม. ๑๐+๗๐๐ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๑๐๔.๗ กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แชร์