project โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษ

โครงการปรับปรุงทางขึ้น – ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเก่า บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์