โปรโมชั่น “รับ 500 ไม่ต้องคอยโชค” ลูกค้าใหม่รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัส 500 บาทเมื่อเติม Easy Pass ผ่าน easyBills ครบ 5 รายการ

ลูกค้าใหม่ที่เติมเงินบัตร Easy Pass ด้วยบัตร Mastercard (ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) ผ่านช่องทาง easyBills
ครบ 5 รายการ จำนวน 50 คนแรกของเดือน รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัสมูลค่า 500 บาท

รีบด่วน!! ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Z2mi8H
เติมเงินเลย : https://www.easybills.in.th/

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นใดได้
– เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
– หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริม
การขายนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/easyBills
– ลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไข
ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือโทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/easyBills
หรือ Line: easyBills

Comments are closed.