๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กทพ. เริ่มใช้อัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำของด่านทางเข้า (Entry) ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาเข้าเมือง สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหายอดเงินติดลบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดเริ่มใช้อัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำของด่านทางเข้า (Entry) ทุกด่านในทางพิเศษบูรพาวิถี ขาเข้าเมือง สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อป้องกันปัญหายอดเงินคงเหลือในบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ติดลบ อันเนื่องมาจากสายทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นสายทางระบบปิดไม่มีการกำหนดอัตราค่าผ่านทางที่ทางเข้า อัตราค่าผ่านทางขึ้นอยู่กับระยะทาง เป็นเหตุให้มีโอกาสเกิดปัญหายอดเงินคงเหลือในบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ติดลบ โดยกำหนดอัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำให้เท่ากับอัตราสูงสุดที่รถผ่านทางเข้านั้นสามารถจะใช้บริการได้ เช่น การกำหนดอัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำด่านฯ ชลบุรี (Entry) จะประกอบด้วยอัตราค่าผ่านทางจากด่านฯ ชลบุรีถึงด่านฯ บางนา ๒ กม. ๖ (ขาเข้า) ราคา ๗๐ บาท เข้าใช้เส้นทางเฉลิมมหานครหรือฉลองรัช ราคา ๔๐ บาท และเข้าสู่ด่านฯ บางจาก ราคา ๑๐ บาท รวมเป็น ๑๒๐ บาท สำหรับด่านอื่นๆ ลดหลั่นกันไปตามระยะทาง ดังตารางแสดงการคำนวณอัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำของด่านทางเข้า (Entry) สายทางบูรพาวิถี ขาเข้าเมือง สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

Comments are closed.