๖๗๐๐๐๐๐๐๑๕ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ช่วง กม.๐+๕๐๐ ถึง กม. ๑๙+๘๐๐ และช่วง กม.๒๐+๘๒๕ ถึง กม.๒๒+๔๕๐)

Comments are closed.