๖๗๐๐๐๐๐๑๙๘ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM)

Comments are closed.