๖๗๐๐๐๐๐๓๐๗ การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทางการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

Comments are closed.