๖๗๐๐๐๐๐๔๘๑ การจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงาน ของ กทพ. ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Comments are closed.