๖.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น]

๖.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น]

Comments are closed.