กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานกีฬาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เป็นกิจกรรมที่การทางพิเศษฯ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่อยู่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ กทพ. และในปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Young EXAT Futsal Cup” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและทักษะด้านกีฬาให้แก่ยุวชนจากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษให้ยุวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับวันนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโดยเชิญทีมฟุตซอลยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี จากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ จำนวน ๖ ทีม ได้แก่
๑. โรงเรียนคลองเกลือ
๒. โรงเรียนวัดพระยายัง
๓. โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
๔. โรงเรียนวัดบางพูน
๕. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
๖. โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาเข้าร่วมการแข่งขันฯ และเชิญตัวแทนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมชมและเชียร์ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และในปีต่อไป จะต่อยอดส่งเสริมโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่ซ้ำกัน

ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ได้มอบเงินสนับสนุนทีมกีฬาฟุตซอลทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ ๘,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ทีมฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาการทางพิเศษฯ ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน, โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก, โครงการของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ, กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยมุ่งเน้นที่จะให้ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตลอดไป

Comments are closed.